Letecký výcvik - examiner training refresh seminar

Budúci letecký examinátor (flight examiner) musí absolvovať štandardizačný kurz examinátorov – letecký výcvik, ktorý je poskytnutý buď leteckým úradom, alebo ho poskytne letecká škola na základe oprávnenia od leteckého úradu.

Štandardizačný kurz examinátora – letecký výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej výučby, pričom celý letecký výcvik, ktorý poskytuje letecká škola, musí obsahovať minimálne nasledovné:

 • Vykonanie 2 praktických skúšok (license skill test), preskúšaní odbornej spôsobilosti (license proficiency check), alebo hodnotení spôsobilosti (assessment of competence), pre ktorú má byť žiadateľ o osvedčenie letecký examinátor kvalifikovaný
 • Inštruktáž týkajúca sa požiadaviek Časti FCL na príslušné prevádzkové požiadavky a administratívne náležitosti leteckých preskúšaní
 • Inštruktáž týkajúca sa národných administratívnych postupov na ochranu osobných údajov, zodpovednosti za spôsobenú škodu, poistenie a vyberanie poplatkov za preskúšanie pilotov
 • Inštruktáž týkajúca sa dostupnosti národných postupov a požiadaviek iných národných leteckých autorít (leteckých úradov).

Letecký výcvik, ktorý za účelom výcviku examinátorov poskytuje letecká škola by mal trvať:

 • Pre odbornosť letecký examinátor (flight examiner) a flight instructor examiner – FIE(A) by mal letecký výcvik, ktorý poskytuje letecká škola trvať minimálne 1 deň a pozostávať z praktickej inštruktáže a výučby teoretických vedomostí
 • Pre ostatné odbornosti letecký examinátor, by letecký výcvik mal trvať minimálne 3 dni, pričom výučba teoretických vedomostí by mala predstavovať aspoň 1 deň a praktická časť, ktorú poskytuje letecká škola by mala trvať aspoň 2 dni. Praktická časť by mala byť zameraná na výcvik v letovom simulátore, alebo letúne, pričom by sa mali simulovať rôzne scenáre preskúšaní pri vykonávaní praktických skúšok (license skill test), preskúšaní odbornej spôsobilosti (license proficiency check) a hodnotení spôsobilosti letecký inštruktor (assessment of competence).

Letecká škola, alebo príslušný letecký úrad by mali zhodnotiť, či je potrebný ďalší letecký výcvik pre žiadateľa o osvedčenie letecký examinátor pred tým, ako bude odporučený na preskúšanie – hodnotenie spôsobilosti examinátora (assessment of competence).

 Letecký výcvik - obsah štandardizačného kurzu

Letecký výcvik pre odbornosť letecký examinátor flight examiner by malo zahŕňať:

Výučba teoretických vedomostí

 • obsah AMC2 FCL.1015 a Flighe examiner manual;
 • Časť FCL a súvisiace AMC a GM, ktoré sa týkajú povinností a úloh fukcnie letový examinátor (flight examiner);
 • prevádzkové požiadavky a súvisiace AMC a GM, ktoré sa týkajú povinností a úloh fukcnie letový examinátor (flight examiner);
 • vnútroštátne požiadavky, ktoré sa týkajú povinností a úloh fukcnie letový examinátor (flight examiner);
 • základy ľudskej výkonnosti a obmedzenia týkajúce sa letových skúšok
 • základy hodnotenia týkajúce sa výkonu žiadateľa;
 • systém riadenia ATO a organizačná štruktúra DTO;
 • MCC, ľudská výkonnosť a obmedzenia.

Letecký examinátori by mali byť poučení o požiadavkách na ochranu osobných údajov, zodpovednosti, úrazového poistenia a poplatkov, ako sa uplatňujú v príslušnom členskom štáte.
Všetky vyššie uvedené položky sú základnými požiadavkami na vedomosti pre úlohu letového examinátora (flight examiner) a odporúčajú sa ako základný materiál kurzu. Tento základný kurz sa môže študovať pred začatím leteckého výcviku odporúčaného skúšajúceho. Základný kurz - letecký výcvik môže využívať akýkoľvek vhodný formát výcviku.

Praktický letecký výcvik exmainátora

 • znalosť a vedenie testu, pre ktorý sa žiada osvedčenie letový examinátor (flight examiner). Tieto sú opísané v príslušných moduloch v Flight examiner manual;
 • znalosť administratívnych postupov týkajúcich sa tejto praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti

Pokiaľ ide o počiatočné vydanie osvedčenia letový examinátor - flight examiner, praktický letecký výcvik by mal zahŕňať skúšku požadovaného profilu skúšky, ktorá pozostáva z vykonávania najmenej dvoch skúšok (praktická skúška - skill test, preskúšanie odbornej spôsobilosti - license proficiency check, alebo hodnotenie spôsobilosti - asessment of competence) v úlohe letový examinátor - flight examiner (tieto dva profily skúšok alebo kontrol sa môžu vykonať počas rovnakej simulator session).

Súčasťou by mala byť inštruktáž, vykonávanie praktických skúšok (license skill test) a preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency check), hodnotenia uchádzača, ktorému sa skúška alebo kontrola vykonáva, informovania a zaznamenávania alebo dokumentovania pod dohľadom senior examinátora príslušnej kategórie pre príslušný typ.

Tento letecký výcvik sa vykonáva v lietadle, ak sa vyžaduje schválenie na vykonávanie skúšok na lietadle. Ak sa vyžadujú oprávnenia flight examiner v FSTD, malo by sa vyplniť aj praktické poučenie o používaní FSTD (testov) na testovanie alebo kontrolu.

Ak má osvedčenie examinátora - flight examiner zahŕňať vykonávanie preskúšania odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti alebo obnovenie kvalifikácie podľa prístrojov (instrument rating - IR), praktická výučba by mala zahŕňať vykonávanie najmenej štyroch profilov prístrojového preskúšania v úlohe letecký examinátor - flight examiner, vrátane inštruktáže a preskúšania odbornej spôsobilosti.

Ak sa vyžadujú oprávnenia examinátora - flight examiner v FSTD aj v lietadle, aspoň jeden z profilov na preskúšanie odbornej spôsobilosti na odbornosť prístrojová kvalifikácia - IR by sa mal vykonávať v FSTD.

Na rozšírenie osvedčenia letecký examinátor - flight examiner na ďalšie typy (ako sa vyžaduje v prípade TRE) sa môže vyžadovať ďalší praktický - letecký výcvik, ktorý pozostáva z vykonania aspoň jedného profilu skúšky alebo kontroly v úlohe letecký examinátor - flight examiner na novom type letúna, vrátane inštruktáže, vykonávania praktických skúšok a preskúšania odbornej spôsobilosti, hodnotenie žiadateľa, ktorému sa skúška alebo kontrola poskyuje.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miesta. Letecká angličtina ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.