Hodnotenie spôsobilosti examinátora

Hodnotenie spôsobilosti examinátora, alebo examiner assessment of competence je administratívny akt, počas ktorého človek poverený Úradom, tzv. letecký senior examinátor kontroluje činnosť leteckého examinátora počas vykonávania leteckého preskúšania. Cieľom je zhodnotiť odbornú úroveň leteckého examinátora , alebo žiadateľa o osvedčenie letecký examinátor a porovnať ju s požiadavkami Nariadenia 1178/2011, Časť FCL.

 Oprávnenie na preskúšanie ICAO English a letecká angličtina nie je štandardne súčasťou oprávnenia EASA Examinátora a ani leteckého senior examinátora. Túto službu však poskytujú naši leteckí senior examinátori ako súčasť spolupráce s Aero Language.