Assessment of competence - letecký examinátor

Hodnotenie spôsonilosti (assessment of competence) leteckého examinátora je definované v Nariadení 1178/2011, Časť FCL, FCL.1020 - Examiners assessment of competence.

Žiadateľ o vydanie osvedčenie examinátora musí preukázať svoju spôsobilosť inšpektorovi príslušného orgánu alebo senior examinátorovi, ktorý je na to osobitne oprávnený príslušným orgánom zodpovedným za vydanie osvedčenie examinátora. Preukázanie spôsobilosti je vykonané počas tzv. hodnotenia spôsobilosti (assessment of competence), keď je žiadateľ o osvedčenie letecký examinátor pozorovaný počas vykonávania praktickej skúšky (license skill test - LST), preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency check - LPC) alebo hodnotenie spôsobilosti inštruktora (assessment of competence AiC).

Úloha examinátora, pre ktorú sa žiada oprávnenie, vrátane inštruktáže, vykonania praktickej skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo posúdenia spôsobilosti a posúdenia osoby, ktorej sa skúška, kontrola alebo hodnotenie udeľuje, informovania a dokumentácie k záznamu.

Hodnotenie spôsobilosti examinátora (assessment of competence - examiner)

Inšpektor príslušného úradu, alebo senior examinátor pozoruje všetkých uchádzačov, ktorí vykonávajú skúšku na „kandidátovi“ v lietadle, pre ktoré sa žiada osvedčenie o skúške. Položky z príslušného výcvikového kurzu a harmonogramu skúšok alebo kontrol vyberie inšpektor na skúšku „uchádzača“ uchádzačom o skúšku. Po odsúhlasení obsahu skúšky s inšpektorom sa očakáva, že uchádzač o skúšku zvládne celý test. To bude zahŕňať inštruktáž, priebeh letu, hodnotenie a informovanie „kandidáta“. Inšpektor prediskutuje hodnotenie s uchádzačom o skúšku skôr, ako je „kandidát“ informovaný a informovaný o výsledku.

Briefing pred hodnotením spôsobilosti

Žiadateľ o preskúšanie - žiadateľ o vydanie osvedčenia examinátora by mal dostať primeraný čas a priestor na to, aby bolo možné sa pripraviť na hodnotenie examinátora, ako aj pripraviť letecké preskúšanie, ktoré bude predmetom hodnotenia spôsobilosti examinátora (assessment of competence). Briefing a predletová príprava by mala obsahovať:

 • účel letu a preskúšania
 • rozsah preskúšaní
 • možnosť preskúšavaného examinátora pýtať sa otázky
 • prevádzkové postupy, ktoré je potrebné dodržiavať počas preskúšania (napr. Prevádzková príručka)
 • zhodnotenie meteorologických podmienok
 • prevádzkové zaradenie preskúšavaného examinátora, preskúšavaného pilota, resp. posádky a senior examinátora
 • ciele pozorovania preskúšavaného leteckého examinátora
 • simulovaná predpoveď počasia (napríklad námraza, alebo výška základne oblačnosti)
 • obsah cvičení, ktoré bude preskúšavaný letecký examinátor vyžadovať od preskúšavanej posádky
 • nastavenie rýchlostí a ďalších parametrov (napr. V-rýchlosti, náklon, prevádzkové minimá, ad)
 • používanie komunikačných postupov
 • príslušné úlohy „kandidáta“ a skúšajúceho (napríklad v prípade núdzových situácií)
 • administratívne postupy (napr. podanie letového plánu, atď)

Žiadateľ o osvedčenie examinátora by mal byť schopný komunikovať a udržiavať primeranú komunikáciu s preskúšavaným členom posádky, alebo preskúšavanou posádkou.Nasledujúce oblasti by mali byť komunikované a prediskutované so žiadateľom o vydanie osvedčenia examinátora pred hodnotením spôsobilosti:

 • začlenenie examinátora do viacpilotnej prevádzky
 • nevyhnutnosť poskytovať preskúšavanému presné inštrukcie a príkazy
 • zodpovednosť za bezpečný priebeh letu
 • intervencia zo strany examinátora v prípade potrby
 • spolupráca s ATC
 • vyzývanie „kandidáta“ na požadovanú postupnosť a včasnosť manévrov (napríklad po go-arounde)
 • vedenie krátkych, faktických a nenápadných poznámok. 

Hodnotenie preskúšania

Žiadateľ o vydanie osvedčenia letecký examinátor by sa mal pri hodnoteí odvolávať na tolerancie letových skúšok požadovaných pre príslušnú skúšku. Pozornosť by mal venovať týmto bodom:

 • otázky od žiadateľa (preskúšavanej posádky)
 • poskytnutie sumarizácie a hodnotenia skúšky vrátane oblastí, ktoré boli neúspešné
 • uviesť dôvody neúspešnej skúšky a neúspechu

Debriefing

Žiadateľ o vydanie osvedčenia letecký examinátor by mal inšpektorovi úradu, alebo senior examinátorovi preukázať schopnosť viesť spravodlivé a nezaujaté hodnotenie žiadateľových schopností na základe identifikovateľných položiek. Mala by byť zrejmá rovnováha medzi priateľským a odborným prístupom k hodnoteniu. Nasledujúce body by sa mali s „kandidátom“ prediskutovať podľa uváženia preskúšavaného examinátora:

 • poskytnúť preskúšavanému informácie a rady o tom, ako sa vyhnúť, eliminovať, alebo odstrániť chyby
 • uviesť akékoľvek ďalšie zaznamenané kritické body;
 • poskytovať akékoľvek rady, ktoré letecký examinátor považuje za užitočné.

Dokumentovanie preskúšania

Žiadateľ o osvedčenie examinátora by mal inšpektorovi, resp. senior examinátorovi preukázať schopnosť správne vyplniť príslušné záznamy. Tieto záznamy by mali byť:

 • testovacie protokoly a formuláre
 • zápis do preukazu spôsobilosti
 • oznámenie o neúspešnej skúške
 • prevádzkové a skúšobné dokumenty spoločnosti (napr. pre potreby operator proficiency checks)

Preukázanie teoretických vedomostí

Žiadateľ o osvedčenie examinátora by mal inšpektorovi, resp. senior examinátorovi preukázať uspokojivú znalosť regulačných požiadaviek spojených s funkciou skúšajúceho.

Hodnotenie ICAO English

Hodnotenie preskúšania ICAO English môže prebiehať priamo počas skúšky. Hodnotenie musia vykonať dvaja nezávislí pracovníci Aero Language - examinátor a hodnotiteľ.

Každý z nich hodnotí jednotlivé sekcie preskúšania. Ak je preskúšanie jazykovej spôsobilosti ICAO English vykonávané za prítomnosti oboch hodnotiteľov, je výsledok preskúšania ICAO English známy prakticky okamžite po skúške.

V prípade, ak je počas preskúšania ICAO English prítomný len examinátor jazykovej spôsobilosti, snažíme sa, aby hodnotenie Vašej skúšky prebehlo najneskôr do 72 hodín. To je približný najneskorší čas, kedy môžete očakávať výsledok Vašej skúšky.

Jednotlivé časti preskúšania hodnotia obaja pracovníci Aero Language - ako examinátor tak aj hodnotiteľ na stupnici 1-6. Najnižšia získaná úroveň je finálna úroveň preskúšania - Vaša úroveň ICAO English language proficiency "tzv. ICAO LEVEL". V prípade, ak sa examinátor jazykovej spôsobilosti a hodnotiteľ jazykovej spôsobilosti nezhodnú na výslednej jazykovej úrovni, hodnotenie musí vykonať ďalší pracovník Aero Language.

Hodnotené sú najmä:

 • výslovnosť
 • gramatické skladby a vetné štruktúry
 • slovnú zásobu
 • plynulosť rozprávania
 • pochopenie obsahu a textu
 • interakciu 

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie leteckej angličtiny môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.